Seneste GeneralforsamlingReferat Generalforsamling - Haslev Badmintonklub afholdt onsdag den 12. august 2020

Deltagende fra Bestyrelsen:
Formand Frank Månsson
Kasserer Lisette Jensen
Bestyrelsesmedlem Frank Aarøe
Bestyrelsesmedlem Trine Saltoft
Bestyrelsesmedlem Brian Larsen
Bestyrelsesmedlem Kirsten Larsen
Bestyrelsesmedlem Martin Hornung Christoffersen
Suppleant Søren Thyregod

Referat i henhold til dagsorden:

1. Valg af dirigent/ordstyrer:
Valgt som dirigent - Søren Thyregod

1. A Valg af stemmetællere og referent:
Valgt som stemmetællere:
- 1. Lise Hansen
- 2. Hanne Keller

Valgt som referent - Martin Hornung Christoffersen

2. Bestyrelsesberetning ved Formanden / Bestyrelsen
Formanden kunne berette om et noget anderledes 2020 end oprindelig forventet. Covid19 satte i den grad
sit præg på badminton-sæsonen, der fik en brat afslutning, da Danmark lukkede ned i marts.
Corona-virus er også begrundelsen bag den kort varslede og impulsive generalforsamling, da
forsamlingsforbud forhindrede den oprindelige plan for generalforsamling i foråret.
Covid19 vil ganske sikkert også sætte sit præg på den kommende sæson, hvor Haslev Badmintonklub
(fremover HBK), vil forsøge at navigere i anvisninger fra både DGI, Haslev Hallerne, regeringen,
sundhedsstyrelsen og ikke mindst brugen af sund fornuft.
Til den kommende sæson vil der blive opstillet spritdispensere i badmintonhallen og HBK vil efter bedste
evne appellere til øget hygiejne når der spilles badminton. Det kan forventes, at opslag med anvisninger vil
fremgå i hallen. Der vil være restriktioner og retningslinjer, der blandt andet indebærer, at forældre til børn
der skal spille badminton ikke må opholde sig i hallen.
Formanden berettede desuden, at bestyrelsens arbejde er ved at nærme sig "normale driftstilstand" efter
et par tunge år, hvor både redning af klubben, oprydning, GDPR implementering og ikke mindst ombygning
af badmintonhal og deraf ny belysning har fyldt meget. Der blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at
bestyrelsen alle er frivilligt arbejdende og ulønnede i HBK. Opgaver mm. begrænses til håndtering af de
mest presserende arbejdsopgaver.
Der blev desuden nikket anerkendende til Fjer i Hatten og de gode initiativer omtalte forældregruppe har
arbejdet med. Det er prisværdigt. Bestyrelsen har primært ydet moralsk opbakning, og så gerne en aktiv
deltagelse fra Fjer i Hatten i bestyrelsesøjemed.
Hallens belysning blev også omtalt i formandens beretning, da lys på ny er justeret, og lamper har fået ny
højde for at give bedst mulige lysforhold. Det gav naturligt anledning til en del diskussion, da mange
(heriblandt også bestyrelsen) fortsat ikke mener, at valgte belysningsform er den bedst egnede til
badmintonspil.
Afslutningsvis takkede formanden for bestyrelsens arbejde i det forgangne år, hvor alle har bidraget til at
komme i mål til trods for Corona nedluk.

3. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Lisette Jensen
Regnskab for sæson 2019/2020 blev faktisk blevet pænere end budgeteret. Kassereren kunne dog berette,
at det er på en billig baggrund, idet årsagen primært skal findes i sparede omkostninger til trænerlønninger
og bolde pga. Covid19 nedluk. Overskud for indeværende periode er opgjort til plus på 30.882,-
Regnskab blev herpå godkendt uden anmærkninger.

4. Indkomne forslag
A) Forslag fra Peter Schmidt (gratis udnyttelse af tomme baner for eksisterende medlemmer.)
Forslaget gik ud på, om der kunne gives tilladelse til, at tomme baner kunne udnyttes gratis af
eksisterende medlemmer. Det blev diskuteret blandt de fremmødte med argumenter om, at det på den
ene side kunne bidrage positivt med mere liv i hallen, omvendt at det vil kræve yderligere administration og
kontrol med en opgave omkring medlemsstyring, som bestyrelsen i forvejen er udfordret på, da vi jævnligt
støder på "gratister", der udnytter HBK's faciliteter. Dertil kommer det faktum, at det faktisk er begrænset
med ledige tider. Der er derfor i højere grad tale om baner, der allerede er lejet ud, men står tomme på
tilfældige dage, når spillere ikke fremmøder. Det vil være uetisk at tilbyde disse baner til personer der
ønsker extra og gratis spilletid.

B) Spørgsmål og forslag fra Anette Melgaard (manglende dagsorden og sen indkaldelse til
generalforsamling + efterlysning af vision/mål for klub, samt oplysning om medlemsantal, trænerstab,
planer for fastholdelse af ungdomsspillere og senior afd. osv.)
Bestyrelsen kunne kun medgive, at indkaldelse til generalforsamling blev udsendt meget sent. Det skyldtes i
al sin enkelthed det kaotiske Corona-år, hvor intet har været som vanligt. I forhold til dagsorden, så fremgår
denne af klubbens hjemmeside www.haslevbadminton.dk.
I forhold til det efterlyste arbejde fra bestyrelsen i forhold til visioner, mål med mere, så blev der trukket en
del paralleller til formandens beretning, hvoraf det fremgik, at bestyrelsen for det meste har fokuseret på
driftsrelaterede opgaver. Klubben vil afgjort nyde godt af visionære bestyrelsesmedlemmer, der har tid og
kræfter til at engagere sig i et arbejde med visioner, mål, kommunikation osv. Forhåbentlig er det bedre
opnåeligt i en ikke al for fjern fremtid, hvis fremtidige bestyrelsesmedlemmer kan mønstre det nødvendige
overskud. Emner der udsprang af diskussion om ovenstående er anført nedenfor i punktopstilling:
o Uenighed om klubbens retning - hvad vil HBK?
o Er trænerstab den rigtige? Manglende engagement fra især hjælpetrænere påpeges
o Ønske om flere stævner/turneringer der promoveres af HBK
o Ønske om mere engagement fra forældre til badminton-børn i HBK

5. Fremlæggelse af Budget/kontingent ved kasserer Lisette Jensen
For sæson 2020/2021 budgetteres med et underskud på 19.428,-. Ønskeligt var klubbens økonomi bedre,
men for nærværende er der ikke flere omkostninger, der kan barberes væk. Udgifter til både trænere og
bolde er tunge poster. Skal økonomien bedres, skal det ske gennem øget medlemstal. Kontingent blev
opskrevet i sæson 2019/2020, og bevares uændret i sæson 2020/2021.
Budget/kontingent blev godkendt uden anmærkninger. Dog blev der stillet spørgsmål til antal af
udmeldinger i den forgangne sæson. Svaret var 7 udmeldinger.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på lige år
Følgende var på valg:
Formand Frank Månsson (ønskede ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem 1 Martin Hornung Christoffersen (ønskede ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem 2 Frank Aarøe (ønskede ikke genvalg)
Bestyrelsesmedlem 3 Trine Saltoft (ønskede ikke genvalg)
Følgende bestyrelsesmedlemmer var ikke på genvalg:
Bestyrelsesmedlem 4 Brian Larsen
Bestyrelsesmedlem 5 Kirsten Larsen
Dertil var suppleant på genvalg (vælges for et år ad gangen):
Søren Thyregod (ønskede genvalg)
Til bestyrelsen blev valgt Anette Melgaard (stort velkommen). Anette overtager for Trine Saltoft, der
således udtræder af bestyrelsen. Stor tak til Trine for arbejdsindsatsen i HBK bestyrelse.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer der ikke ønskede genvalg fortsætter imidlertid for at bevare Haslev
Badmintonklub. Ingen andre ønskede at overtage posterne og deltage i HBK bestyrelsesarbejde til trods for
gentagne opfordringer.

7. Valg af revisor
Beierholm blev genvalgt til at varetage revisionsopgaver uden yderligere anmærkninger.

8. Eventuelt
Der blev henstillet til at Haslev Hallerne blev bedre til at sikre behørig rengøring efter arrangementer i
Haslev Badmintonhal.
Der blev anført ønske om valg af andet lokale til afholdelse af generalforsamling grundet den ringe akustik i
badmintonhallens cafeteria.
Der blev udtrykt ønske om Wi-Fi i badmintonhallen. Denne problemstilling er allerede rejst til Haslev
Hallen, som imidlertid har afvist Wi-Fi til at omfatte badmintonhallen.
Forældregruppen "Fjer i Hatten" ønsker klar tilkendegivelse af om HBK ønsker at de fortsætte deres
arbejde. Dette vil bestyrelsen drøfte på førstkommende bestyrelsesmøde.