Seneste Generalforsamling

Seneste Generalforsamling

Referat af ordinær Generalforsamling i

Haslev Badminton Klub, Onsdag d. 31. Maj 2017, 8 fremmødte. inkl. bestyrelsen

1. Valg af dirigent

Martin Hornung Christoffersen blev valgt.

Martin takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

1A. Valg af stemmetællere og referent

Som stemmetællere valgtes Kirsten Larsen og Jesper Lundgreen

Som referent valgtes Søren Thyregod

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning v. Frank Månsson

Frank fremlagde bestyrelsens beretning.

- Sæsonen har ikke budt på meget nyt, det har været et fornuftigt år

- Der er lidt færre ungdomsmedlemmer end tidligere, men ellers er den noget negative effekt af skolereformen aftaget

- Der har i sæsonens løb været 7-10 juniorspillere og det har kørt OK

- I Ældrebadminton har der også i år været særdeles mange aktive

- Sponsorarbejdet har været lidt for mangelfuldt i den forgangne sæson, det vil blive strammet op i den kommende sæson

- Vi har søgt tilskud på kr. 40.000.- fra en fond, som tilskud til vore boldudgifter – vi afventer fortsat svar herpå

- Vi har oprettet et MobilePay abonnement til hjælp til at modtage indbetalinger i hallen af f.eks. boldkøb og kontingentrestancer. Frank sætter dette op med klubbens informationer og sikrer sammen med Sanne, at nødvendig dokumentation kan ses i indbetalingerne til brug til bogføring

- Frank opsummerede at det generelt har været et godt år, trænerne har fungeret fint og bestyrelsen og klubbens ledere har alle gjort hvad de kunne, for at få ting til at fungere, og der har ikke været noteret klager over noget i løbet af sæsonen

Under kommentarer til bestyrelsens beretning meddelte John Henriksen, at han gerne vil deltage i bestyrelsesmøder i Haslev Badminton Klub, og Frank vil fremover indkalde på mail til bestyrelsesmøder også til John.

Herefter blev beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab v. kasserer Sanne Gründahl

Sanne gennemgik det omdelte regnskab i hovedtal og det blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

5. Fremlæggelse af budget og godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår

Sanne gennemgik det omdelte budget i hovedtal og det blev herefter godkendt enstemmigt. Der er ikke budgetteret med ændringer i kontingent for det kommende år.

6. Valg af bestyrelse, revisor og suppleant

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Larsen - Genvalgt

Frank Månsson - Genvalgt

Martin Hornung Christoffersen - Nyvalgt

Sanne Gründahl og Jesper Lundgreen - er først på valg til næste år.

Suppleant:

Søren Thyregod - Genvalgt

Revisor:

Stig Rask Andresen - Genvalgt


7. Eventuelt

John Henriksen informerede om det Hal D’s kommende restaurering. At Mærsk Mc-Kinney Møllers Fond har valg at støtte en restaurering af hallen til dens oprindelige form, da den blev opført tilbage i 1938.

I den forbindelse gjorde John opmærksom på at der blev afholdt stiftende generalforsamling for hallen d. 23. august 1938.

Næste år vil derfor stå i 80 års jubilæums tegn og John foreslår at hallerne og badminton afdelingen koordinerer jubilæumsarrangementet sammen.

Erling Pallisgaard fortalte om klubbens deltagelse i Stafet for Livet i år, og fortalte at Anytime vil forhøje sponsor tilskudet, hvis der løbes mere end 500 omgange næste år.

Bestyrelsen vil i det kommende år gennemgå og revidere sponsoraftaler ikke mindst mhp. skiltene i hallen.

Bestyrelsen vil ligeledes i det kommende år gennemgå klubbens vedtægter mhp. at præsentere forslag til vedtægtsændringer på næste ordinære Generalforsamling.


12. juni 2017

Søren Thyregod, Referent
Martin H. Christoffersen, Dirigent
Frank Månsson, Formand